گزارش خبرنگار پیام سندیکا از شهرک صنعتی ساوه

شرکت لاستیک پارس به بخش خصوصی فروخته شد . این شرکت در شهر صنعتی ساوه واقع شده است و با  ۲۰۰۰ نیرو در شروع کار در سال گذشته به ۱۷۰۰ کارگر تقلیل یافت و در حال حاضر با ۷۰۰ نفر به کارش ادامه میدهد .این کارخانه توسط یک خانم که گفته می شود مدیر عامل چندین کارخانه لاستیک سازی است مانند زاگرس پارس خریده شده به مبلغ ۸۳ میلیارد تومان!!! که قیمت چند دستگاه آ ن نیز نمی باشد .

 کارگران شرکت در حال حاضر در حالت بلاتکلیفی بسر می برند و نمی دانند که سیاست جدید صاحب کارخانه چیست ؟ آیا تعدیل نیرو می کند یا نه؟ باید منتظر ماند.

در ۳ماه اخیر حقوق ها با تاخیر ۶ روزه داده شده و در این ماه آخر با افزایش تولید ۲۰۰ هزار تومان نیز به کارگران حق اضافه تولید داده شده است .

صاحب جدید اعلام کرده که تعدیل نیرو نخواهد کرد اما کارگران از این حرفها زیاد شنیده اند .

Share on Google+Share on Facebook