گزارش خبرنگار پیام سندیکا از عراق

کارگران نصب نیرو رمیله عراق، به جهت درخواست دریافت حقوق اسفند و فروردین و افزایش حقوق سال جاری و بیمه شدن، از طرف کارفرما تهدید به اخراج شدند.

به همین منظور ٢٠٠ نفر از کارگران با اعلام اعتصاب به کارفرما پیغام دادند که  همه باهم تسویه حساب می کنیم. كارگران کارفرما و دلالان ایرانی را که برایش کارگر جور می کنند به چالش سنگینی کشاندند.

این کارگران با اتحاد توانستند حقوق عقب افتاده خود را دریافت کنند. اما برای دیگر خواسته ها همچنان با کارفرما درگیر هستند.

Share on Google+Share on Facebook