گزارش خبرنگار پیام سندیکا از اعتصاب رانندگان کامیون تبریز

در روز ٦ خرداد صبح یکشنبه تعداد ١٠ تن از رانندگانی که نماینده رانندگان اعتصابی تبریز بودند به فرمانداری رفته در مورد مشکلات رانندگان اعتصابی توضیحاتی را دادند. آنان در مورد اصلی ترین مشکل رانندگان که همانا فساد در پایانه ها و شرکت های حمل و نقلی است گفتگو کردند. آنان تاکید کردند که بیش از ٦٠ درصد از درامدآنان به جیب شرکت های حمل و نقل می رود و رانندگان هر روز فقیر تر می شوند. نمایندگان قولی مبنی بر خاتمه اعتصاب ندادند و اعلام کردند ٢٠ درصد افزایش کرایه کمترین خواسته رانندگان بوده و به این طریق می خواهند رانندگان را از اعتصاب و حقوق خود بازداشته و میان رانندگان اختلاف بیاندازند و فساد در حمل و نقل را به حاشیه بکشانند. به عنوان مثال کمیسیون اخذ شده توسط شرکت های حمل و نقل برای کرایه بار تبریز به تهران ٤٠ درصد یک میلیون تومان است.

فرمانداری قول داد که در اسرع وقت به موضوعات مطروحه ترتیب اثر بدهد. انچه اتفاق افتاد کوتاه شدن دست دلالان از اعلام بارها و جابجایی نوبت ها بود

بی تردید هنوز مشکل بیمه سخت و زیان آور و کسر حق بیمه مطابق بارنامه رانندگان حل نشده است. 

Share on Google+Share on Facebook