مشکلات کارگران ذوب آهن در گزارش به پیام سندیکا

١- با اینکه در سال گذشته میزان تولید کک در ٥٠ سال اخیر ذوب آهن بی سابقه بوده است اما از پاداش و اضافه تولید خبری نیست

٢- آب بهداشتی مصرفی برای طبخ غذا بد بو است

٣- مدتی است توزیع آب معدنی در رستوران ها و سطح شرکت متوقف شده است چرا؟؟

٤- ماشین تخلیه اشتانگ برای اولین بار توسط کارگران تولیدات کک و شیمیایی و مهندسی نت ساخته شده است اما از پاداش برای کارگران و کارکنان این قسمت خبری نیست

٥- کمک هزینه تحقیقات پروژه های مرتبط با شرکت پرداخت نشده است

٦- معوقات سال گذشته کارگران چرا پرداخت نمی شود؟

Share on Google+Share on Facebook