گزارش خبرنگار پیام سندیکا از شرکت ساختمانی ژیان بائو

کارگری هستم که از تاریخ ١٩ شهریور سال ٩٦ تا به امروز در شرکت ساختمانی ژیان بائو در شهرک صنعتی شیراز مشغول کار هستم و از تاریخ  ٢ تیر ٩٧ به دلیل عقب افتادن حقوق هایمان اعتصاب کردیم. نزدیک به ۱۲۰ نیرو هستیم با مهندسین و نیروهای اجرایی. شغل من فیتر هست امروز رییس شرکت آقای  شهرام لیلابی گفت:« کسانی که اعتصاب کردن همه اخراج هستند»

شخص رییس شرکت بین کارگران تفرقه انداخت. نزدیک ۷۰ تن از کارگران اعتصاب کردیم. شرکت مجبور شد یک برج حقوق واریز کند به حساب کسانی که اعتصاب نکردن. بعدش یک برج واریز کرد به حساب نیروهای ایمنی که اعتصاب بودن و رفتن سرکار .

امروز هم ما که ۴۰تن هستیم اخراج کرد. فردا باید تسویه کنیم.

آخه ما باید به کی بگوییم که به داد ما برسه؟ اداره کار میری بهشون رشوه داده کلانتری بری هم باز همون آش همون کاسه.

از سندیکای کارگران فلزکارمکانیک می خواهیم صدای ما باشد.

رحمت اله کارگر پروژه ای

Share on Google+Share on Facebook