گزارش خبرنگار پیام سندیکا از ایلام

پیمانکار مهدی جعفری ٢٠ کارگر برایش در پروژه ساخت بیمارستان ٣٦٠ تختخوابی ایلام (بان ایلام) و زیر نظر شرکت وزان کار می کنند. این پیمانکار تخلفاتی دارد که قابل تامل هست.

اول اینکه هیچگونه غذایی به کارگران و کارکنانش نمی دهد، خواه روزمزد باشی خواه پیمانکار. لباس کار، کفش کار، پتو، تشک، بالش و… مطلقن در کار نیست. اگر هم تهیه کند پولش را از کارگر می گیرد. بیمه ندارد، عیدی، سنوات و…ندارد. کارگر روزمزد، کارگر فنی یا استادکار را بین پنجاه تا شصت هزار تومان روزانه حقوق می دهدو هیچ چیزی بجز کار براش مهم نیست.

اگر برایش روزمزد کار بکنی باید مثلن ارزش کاری که انجام داده ای از پنجاه شصت هزار تومان بالاتر باشد وگرنه با حساب کتاب مبلغ را کم میکند.

چه روز مزد کار بکنی چه پیمانکاری باید لوازم و تجهیزات شغلت را داشته باشی و چنانچه حتا یک بیل یا آچار به کارگری بدهد سی درصد از کارکرد را برمی دارد.

کارگری برایش ٢ روز کار کرد حتا یک ریال هم حقوق نداد.

این پیمانکاران هستند که ضد کارگر هستند و بر فرق کارگر شلاق و ضربه میزنند. خیلی مزخرفه که لوازم کار را با سی درصد حساب کند وهمزمان دو یا سه گروه از لوازم بخواهند استفاده بکنند و اگر به همین دلیل معطلی در کار ایجاد بشود کسر حقوق بخوری. و در آخر این جمله را به کارگر بگوید:« ‌‌تو این کاره نیستی و کار بلد نیستی»

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران و گروه کارگران پایپینگ و اکیپ پروژه ای ها این پیمانکار متخلف و ضد کارگر را تحریم کارگری می کند


برای خودمان ارزش قایل باشیم و به هر سختی و خفتی تن ندهیم.

Share on Google+Share on Facebook