گزارش خبرنگار پیام سندیکا از مشکلات دهقانان

هجوم شهرکهای ناکارآمد صنعتی در استان تهران به حوزه کشاورزی با دو  ابزار  برای نابودی تولیدات کشاورزی قشر زحمتکش دهقانان و دامداران را  به نابودی کشاند که اهم آسیب های آن عبارتند از غارت منابع آبی که در حوزه کشاورزی تعریف شده و کاربری کشاورزی دارند و نابودی محیط زیست با آلوده ساختن مراتع و زیستگاههای وحوش با آلوده ساختن آبها و ریزش فاضلاب های صنعتی به آبهای زیر زمینی و آبهای جاری و همچنین پخش ضایعات و زباله های صنعتی در مزارع و مراتع

سمپاشی های غیر اصولی که باعث نابودی بسیاری از پرندگان و چرندگان گشته و افت های کشاورزی به تبع این ناقص شدن چرخه حیات، رو به فزونی گذاشته است.

دهقانان و دامداران استان تهران با افتی به نام مدیران بی صلاحیت و غیر حرفه ای در عرصه دام و کشاورزی روبرو هستند.

Share on Google+Share on Facebook