گزارش خبرنگار پیام سندیکا از شرکت احداث در دشت عباس

شرکت احداث به کارفرمایی او یک(O1) که در دشت عباس خوزستان مشغول به کار است پیمانکاری به نام حدادی دارد.

این پیمانکار  از لحاظ اخلاقی صفر،  از لحاظ غذا صفر، و حتا دسر غذا را نیز حذف کرده است. موقع بستن قرارد با کارگران جوشکار مبلغ ۴۲۰۰ را ذکر می کند اما موقع تصفیه ۴ میلیون تصفیه می کند. سرپرست ها بسیار بد دهن و بی تربیت هستند.

قبلن شرکت به کارگران شیر، میوه می داد که ایشان رفت و حذفش کرد . بیش از ٢ ماه است که به کارگران پولی پرداخت نشده است. کارگری که تسویه کند و یا مریض شود ناهار و شام بهش نمی دهند. حتا اگر کارگری که با تلفن برای سرکار دعوتش کرده می آید، شب برسد شام نمی دهد. حتا رییس امور ادرای هم در جریان این کارهای خلاف او هست چون کارگران به ایشان اطلاع داده اند ولی حرکتی از سوی شرکت انجام نگرفته است.

مینی بوس هایی که کارگران را جابه جا می کنند نیز فاقد کولر هستند.

 

از سندیکای کارگران فلزکارمکانیک و گروه پایپینگ انتظار می رود این پیمانکار را هم به لیست تحریم اضافه کند.

Share on Google+Share on Facebook