در ایران برعکس همه دنیا شرکت های خصوصی تاکسیرانی با رانت و زورگویی رانندگان را به شرکت خود ضمیمه کرده اند. همه هزینه ها بر دوش راننده تاکسی است و این شرکت ها به دلیل رانتخواری هر ماهه مبادرت به باجگیری از راننده ها به عنوان شارژ  ٨٠٠ هزار تومانی کرده و تاکسیرانی نیز از آنان حمایت می کند.

چه خدماتی به رانندگان تاکسی می دهند؟ تعجب آور است   هیچ

آفرین به این مدیریت تاکسرانی که باعث نابودی رانده و خانواده هایشان می شود تا عده ای رانت خوار دسترنج راننده تاکسی را به تاراج ببرند.