گر سنگ از این حدیث بنالد عجیب نیست!

با تاسف درگذشت هما سلطانی دختر وکیل شجاع عبدالفتاح سلطانی و آموزگار کوشنده خانم معصومه دهقان را به خانواده سلطانی تسلیت می گوییم.

همدرد و داغدار خانواده ای هستیم که جز کوشش برای حق کار، حق امنیت، حق زندگی آزاد، حق فعالیت های کارگری و بشردوستانه در زندگی پر افتخارشان ، چیز دیگری نبوده است.

امید که این غم ناباورانه با آزادی همیشگی آقای سلطانی تا حدودی کاسته شود.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

١٣ مرداد ١٣٩٧

Share on Google+Share on Facebook