خبرها و خواسته های کارگران ذوب آهن به نقل از خبرنگار پیام سندیکا

1-در سال گذشته 3500میلیارد تومان بدهی ذوب آهن با مطالبات تامین اجتماعی از سوی دولت قرار بود تهاتر شود که همچنان در حال پیگیری است. این پیشنهاد کارشناسان سندیکا در دو سال قبل بوده است

2- سختی کار کارگران طرح قائم از سال 92 تا 94 پرداخت نشده است

3- چرا در مورد توزیع پاداش صرفه جویی به اشخاص ، شاخص انتخاب این افراد را بازگو نمی کنند؟

4- با توجه به سختی کار در ذوب آهن باید بازنشستگی پیش از موعد برای کارگران فراهم شود

5- پرداخت پاداش های کارگران از طریق بانک پارسیان موجب اشکالاتی شده است، لطفن مدیریت برخورد کند

6- پذیرایی شیفت شب از سوی پیمانکار مربوطه در رستوران های شرکت بصورت نامرتب و نامطلوب انجام می شود، مدیریت اقدام کند

Share on Google+Share on Facebook