کارگران از وضعیت سخت در نیروگاه گل گهر سیرجان می گویند

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا کارگران نیروگاه گل گهر سیرجان از وضعیت غذا بسیار ناراضی بوده و به کارگران بیش از یک هفته است که شام هم داده نمی شود.   ساعت کار در این نیروگاه روزانه ١٣ ساعت است.

پایه حقوق جوشکاربرق آرگون که می باید ٦ میلیون باشد در اینجا ٤ میلیون و ٣٠٠ هزار تومان است. سختی کار این جوشکاران زمانی است که بخواهند  در هارپ  یک پاس جوشکاری کنند آنهم میان پشم شیشه که هم باعث آتش سوزی و هم به لحاظ تنفسی بسیار سخت و طاقت فرساست.   

دوستان کارگر، این پروژه از اول تیرماه تحت تحریم کارگری گروه پایپینگ و اکیپ پروژه ای ها و سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران قراردارد.

Share on Google+Share on Facebook