گزارش خبرنگار پیام سندیکا از شرکت کیسون

پروژه مخازن سبز به سمت سایت یک بوشهر که متعلق به شرکت کیسون بوده درحال حاضر ٢٠٠ کارگر در ان کار می کنند. این شرکت و پیمانکارانش هیچگاه حقوق کامل به کارگری نمی دهند تا معلوم نشود چقدر با او می خواهند حساب کنند. کارگری که قرارداد بسته است نمی داند که روز آخر ایا حقوقش را درست خواهد گرفت یا اینکه از سر و تهش خواهند زد و با مساعده دادن های این سردر گمی را بیشتر می کنند. از اسفند سال گذشته تاکنون حقوق کارگران بطور کامل پرداخت نشده است.

قراردادها را امسال سه ماه به سه ماه تمدید می کنند. عیدی و پاداش و سنوات را هم طبق قانون پرداخت نمی کنند. و برای هفت ماه کارکرد عیدی کمتر از نصف داده شده است.غذایش افتضاح و خوابگاه هایش امکانات ندارد. قراردادی که باید در خرداد بسته می شد را با کارگران در آخر شهریور بستند که کسی نتواند اعتراض کند و کار از کار گذشته باشد. آخرین قرارداد را هم ١٢ مهر بستند که تا ٣٠ آبان را ميپوشاند. واعلام کردند که این آخرین قرارداد است و شرکت تعطیل خواهد شد.

 

پیام سندیکا: شرکت کیسون از شرکت های بدحسابی است که تحت تحریم کارگری قرار دارد.

Share on Google+Share on Facebook