گزارش خبرنگار پیام سندیکا از پروژه ایران مال

در این شرکت بخشی از کارگران را بیمه نمی کنند و با آمدن مامور وزارت کار ایشان به دفتر برده شده بدون بازدید از پروژه راهی بیرون از شرکت می شود.

شرکتی به اسم مقاوم بتون حدود چهار پنج ساله در این پروژه مشغول به کار است و تازه امسال نصف و نیمه کارگرانش را بیمه کرده است. تمام کارگرانش هم از ترس بیکاری و نیاز اعتراض نمی کنند و دلشان به حقوق ماه به ماه خوش است. در اینجا کارگر فنی وبرقکار صنعتی روزی پنجاه هزار تومان حقوق می گیرد. هر کسی هم که اعتراض کند مستقیم می بردنش دم گیت نگهبانی و اخراج.

کارگر پروژه ای عماد

Share on Google+Share on Facebook