شرایط کار وسختی کار و قوانین حقوقی هم باید به آن اضافه شده و در ضمن اگر اضافه کاری کارفرما و یا پیمانکار  از نیروی مورد نظر خواسته باشند باز طبق توافق باید اضافه کاری را بدهند

کارگران در شرایط سخت کار می کنند واز اذان صبح تا اذان شب تحت فشار جسمی و روحی هستند پس نباید از حقوق خود صرفه نظر کنند.

در ایران حقوق کارگر برمبنای بخور نمیر تنظیم شده و اگر هر برادر کارگری که حسابش را اداره کار تعیین کند در واقع خیلی از زحماتش سوخته شده و بررسی نمی شودبطور مثال کارگری که در پروژه  ویا در هر محل کاری آسیب جسمی زیادی در کار برایش پیش می آید و با درد و رنج کار می کنند  و تحمل کرده و بزبان نمی آورد.آیا مسولين دادگاه و یا اداره کار جسم شکنجه دیده اش را در زمان زحمت کشیدن را حس می کنند طبعاً خیر.

هنر و زحمات زحمتکشان و دست پنجه کارگران و صنعتگران از بین نمی رود و در هرزمان و هرمکان کارشناس به محل کار می رود و بررسی می شود و حقشان را خواهند گرفت

همه هوای همدیگر را داشته باشند

اگر کسی شاهد خواست  و کسی شاهد زحمت کشیدن کسی بوده وحقش را می خواهند بخورند وبرای اثبات حقش در محاکم اداری  نیاز به شاهد باشد، بروید و برایش شهادت بدهید

دست به دست هم بدهیم و از سندیکای کارگران فلزکار هم بخواهیم ما را یاری کند.

به امید موفقیت تمام زحمتکشان کشور

کوچک شما سلحشوری