گزارشی از اعتصابات امروز در هفت تپه

امروز صبح پنجشنبه ٢٤ آبان در ادامه اعتصابات چند روز اخیر کارگران نیشکرهفت تپه کارگران در شوش، از جلوی فرمانداری به سطح شهر رفته و با شعاردادن از بازاریان و شهروندان درخواست حمایت داشتند. بنابراطلاعات میدانی کارگران قرار گذاشتند روز جمعه در نماز جمعه شوش شرکت کرده و اعتراض خود را به گوش امام جمعه شوش برسانند.

 در چند روز اخیرکسی پاسخگوی خواسته های کارگران نبوده است

فریدون نیکوفرد دبیر سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
Share on Google+Share on Facebook