از اعتصابات کارگران فولاد و هفت تپه و آموزگاران حمایت می کنیم!

در خواسته های خانواده های کارگری نیشکر هفت تپه و  فولاد اهواز یک چیز نمایان است: «کارخانه ها را راه اندازی کنید تا نانی داشته باشیم»

مالک کارخانه فولاد بانک ملی است. آیا این بانک توان راه اندازی کارخانه فولاد را ندارد؟؟ یا اینکه باید پول هایش را به جای راه اندازی فولاد به خاوری ها تقدیم کند. آیا کارفرمای هفت تپه نمی توانست به جای عوض کردن دکوراسیون دفاتر مدیریت به فکر راه اندازی نیشکر هفت تپه باشد؟؟

بی تردید چه بانک ملی و چه مالک نیشکر هفت تپه آنچه برایشان مهم نیست راه اندازی کارخانه هاست. سرمایه داری رانتی و غارتگر به دنبال وابسته تر شدن اقتصاد ایران به خارج است. سلطان شکر هرگز اجازه نمی دهد واردات شکر متوقف شود و در عوض هزاران خانواده کارگری در هفت تپه به سرکار رفته و کشور بی نیاز از واردات شکر شود.

مسلم است که سرمایه داری غارتگر نمی خواهد آموزش رایگان باشد و باید دهان آموزگاری را که چنین خواسته ای دارد را نیز به هر طریقی بست.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران اعتقاد دارد سرمایه داری غارتگر داخلی همدست سرمایه داران کشورهای اروپایی و آمریکایی است و برای به نابودی کشیدن ایران از هیچکاری دریغ نخواهند ورزید. باید مایحتاج مردم را در ایران در انبارها احتکار کرد و گرانی را به خانواده های کارگری تحمیل کرده و در همین راستا ایران را نیز تحریم تا خانواده های کارگری بیشتر در مضیقه و فشار قرار گیرند. باید خانواده های کارگری را مستاصل کرد و به خیابان کشاند تا مردم به جان آمده آرزوی ابلهانی فرومایه تر از مالکان فولاد و هفت تپه را داشته باشند. سرمایه داری نقشه دقیقی برای فروپاشی ایران کشیده است.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران پادگانی کردن نیشکر هفت تپه و احضار و دستگیری کوشندگان کارگری فولاد و هفت تپه را محکوم می کند. بستن دهان آگاهی بخش آموزگاران چاره کار نیست و با دستگیری آموزگار ، آگاهی متوقف نخواهد شد.

کارگران و آموزگاران هموطن

برای دستیابی به زندگی بهتر باید تفرقه اندازان را از جنبش بیرون کرد.  حفظ اتحاد ضروری ترین نکته کلیدی مبارزات ماست. متحد شویم!

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

٢٦ آبان ١٣٩٧

Share on Google+Share on Facebook