پیام سندیکا، شماره 73 آبان ماه 1397 منتشر شد!

ماهنامه نشریه پیام سندیکا، پیام آور سندیکاهای کارگری ایران شماره 73 آبان ماه 1397 در ایران بصورت چاپی و الکترونیکی منتشر شد.

در این شماره می خوانید:

اطلاعیه های سندیکاهای کارگری  ص1

گزارشات کارگری از واحدهای تولیدی سراسر کشور  ص13

برای فرشید هکی، جان شیفته انسانیت!  ص31

از دستاوردهای کارگری را بیاموزیم!  ص33

پاسخ به انتقادات  ص35

صدای اعتراض ما به گوش کسی می رسد؟  ص39

وظیفه تاخیر ناپذیر کارگران احیای حقوق سندیکایی  ص41

چه کسی در سودآوری ذوب آهن کوشید؟؟  ص45

سندیکا سنگر زحمتکشان!  ص46

پیروزی دیگری برای کنشگران ذوب آهنی  ص47

واگویه های وارتان  ص48

تلخ و شیرین های کازیم عاشقی  ص49

زنان شاغل از مشکلاتشان در محیط کار می‌گویند  ص50

وزیر تنهایی در انگلیس  ص51

سخنان خوزه موخیکا رییس جمهور فقیر در مستند “بشر”  ص52

چکیده ای از مانیفست حزب پیشتازان عدالت  ص53

در زمان بحران های اقتصادی جامعه به کدام سو خواهد رفت؟  ص54

زندانی در برزیل  ص55

مبانی اقتصاد سیاسی  ص56

پیدایش و تکامل حیات  ص58

برای خواندن نسخه پی دی اف اینجا را کلیک کنید
” هیئت تحریریه ” و ” روابط عمومی ” سندیکای کارگران فلزکارمکانیک
 

برای اطلاع از دیدگاههای ما می توانید به سایت دو زبانه سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران به آدرس sfelezkar.com مراجعه کنید.

 

 

Share on Google+Share on Facebook