گزارش خبرنگار پیام سندیکا از همبستگی با کارگران هفت تپه

اعلام همبستگی دانشجویان دانشگاه زنجان با کارگران هفت تپه

روز چهارشنبه ۷آذر ۹۷دانشجویان دانشگاه زنجان درحالی که پلاکاردهایی در دست داشتند حمایت وهمبستگی خودشان را با کارگران و زحمتکشان هفت تپه اعلام کردند. دانشجویان روی پلاکاردهایشان نوشته بودند:

✊ نان کار آزادی

کارگر زندانی آزاد باید گردد

دانشجو کارگر معلم اتحاد

ما دانشجویان با کارگران هفت تپه و اهواز اعلام همبستگی می کنیم

فرزند کارگرانیم کنارشان می مانیم

با اوج گیری اعتراضات وسیع کارگران هفت تپه، شاهد همراهی وحمایت همه جانبه مردم و بخصوص دانشجویاندانشگاههای کشور، از این اعتراضات کارگران  هستیماعتراضات تمامن علیه خصوصی سازی، و معضلات بوجود آمده از اجرای این برنامه ضد کارگری و خانه خراب کن است. که منجر به اعتراضات گسترده ای شده، و باعث تشدید همبستگی طبقاتی در سطح جامعه شده است

(رفیق عزیز از یکی از اقدامات شعبه سندیکا در زنجان) 

Share on Google+Share on Facebook