گزارش خبرنگارپیام سندیکا از ذوب آهن

١- در آبان ماه سال جاری بیش از ١٠٠ نفر از کارگران در قسمت های مهندسی نت مکانیک، کارگاه ماشین سازی و عملیات حرارتی، الگومراسیون بازنشسته شدند آیا جایگزینی برای این بازنشسته ها شرکت در نظر گرفته است؟ یا اینکه باید کارگران باقی مانده کار این افراد را انجام بدهند؟

٢- با توجه به اعتراضات شدید صورت گرفته طی دو سال اخیر در مورد کیفیت بد غذاهای ارایه شده در رستوران های ذوب آهن که در نشریه پیام سندیکا نیز درج گردیده است. در چند روز اخیر مدیریت تصمیم به استخدام یک سر آشپز معروف گرفت.

٣- در پروژه PCI با توصیه و پیشنهاد کارگران که به استفاده از قطعات بی مصرف موجود و حداقل ضایعات در هنگام کار منجر گردید متاسفانه باز هم شاهد عدم پرداخت پاداش مناسب به این کارگران هستیم که اعتراض کارگران را در اینجا منعکس می کنیم.

Share on Google+Share on Facebook