مشکلات کارگران ذوب آهنی در گفتگو با خبرنگار پیام سندیکا

١-مدتی است پول جمعه کاری ها پرداخت نمی شود. آیا بخشنامه ای در خصوص رایگان بودن کار در روز جمعه تصویب شده که کارگران خبر ندارند. مدیریت مالی لطفن این موضوع جمعه کاری ها را در دستور پرداخت قرار دهد

٢- رختکن مهندسی نورد چه به لحاظ تاسیسات و چه به لحاظ ساختمان مشکلات فراروانی دارد که رفع نشده است. چرا؟؟؟

٣- متاسفانه اموراداری از پذیرفتن مدرک تحصیلی جدید کارکنان خودداری می کند.

٤- کارگران و کارکنانی که از بانک صادرات وام می گیرند مشکلاتی دارند که باید مدیریت مالی ورود کند و شرط مسدود کردن قسمتی از مبلغ وام را حذف کند.

٥- با توجه به تعمیرات کارگاهی و ضرورت افزایش سقف اضافه کاری برای سرعت بخشیدن به تعمیرات، را از مدیریت خواستاریم.

Share on Google+Share on Facebook