گفتگوی کارگران ذوب آهنی با خبرنگار پیام سندیکا

١- کارگران و کارکنان پروژه برق از عدم امنیت شغلی برخوردار نبوده و از مدیریت درخواست رفع این مشکل را دارند تا نگرانی حاکم شده بر کارگران کاهش یافته و بهره وری نیروهای شرکتی افزایش یابد

٢- تعمیرات اساسی آلگومراسیون ماشین ٢ توسط کارگران و کارکنان به مدت ١٠ شبانه روز بدون وقفه انجام گرفت . از جمله ابتکارات کارگران دمونتاژ و مونتاژ خرد کن و حجم زیادی از صفحات ضد سایش در راهگاه گرم و سرد بود که در تعمیرات جاری امکان پذیر نبود. کارگران انتظار دارند مدیریت بر حسب اجرایی کردن اینگونه طرح ها توسط کارگران با دادن پاداش و مرخصی تشویقی انگیزه کار و ابتکار را در کارگران باقی نگه دارد.

Share on Google+Share on Facebook