گزارش کارگر فلزکار از ایران خودرو

logofelezkar300x300

با زمزمه افزایش حقوق 17 درصدی مزد کارگران برای سال آینده ، برای اولین بار یکی از کارگران اداری کارخانه ایران خودرو با انتشار حقوق دریافتی ماهیانه 42 میلیونی مدیر منابع انسانی مهندس شعشعانی ، باعث افشای حقیقت مزد مدیران رده بالا در شرکت ایران خودرو شد. سالهاست که مدیران ایران خودرو حقوق های چند ده میلیونی را تکذیب کرده اند. با این افشاگری  اعتراضات در کارخانه ایران خودرو بالا گرفت و در روز چهارشنبه  12/ 9 /1393 کارگران روز کار خط مونتاژ یک ایران خودرو با اعتراض به این حقوق مدت 2 ساعت اعتصاب کرده و خط  مونتاژ را تعطیل کردند.کارگران می گویند که مگر شعشعانی چه تخم طلایی برای شرکت می گذارد که استحقاق چنین حقوقی را هم دارد؟
 شرکت ایران خودرو ابستن حوداث دیگری است .
 
همچنین کارگران قدیمی ایران خودرو که موعد بازنشستگی شان فرا می رسد نگران اصلاح قانون کار و افزایش سن بازنشستگی به 35 سال هستند.اگر این کارگران قدیمی هم به بازنشستگی برسند دیگر در کارخانه ایران خودرو هیچ کارگر رسمی وجود نخواهد داشت.
روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک
13/9/1393

 

Share on Google+Share on Facebook