چرا دستمزد کارگران ذوب آهن فزایش نمی یابد؟

فقط طی ماه گذشته خدمات کارگران با ابتکار ذوب آهنی چنین بوده است:

١- اجرای با موفقیت کنترل PLC در انبار مواد خام بخش الگومراسیون

٢- ساخت بونکرهای پروژه PLC توسط کارگران کارگاه ٤٧

٣- طراحی و ساخت دستگاه تست پمپ انژکتور موتورهای TGM6 توسط مدیریت راه آهن و ترابری

این ها بخش کوچکی از کوشش کارگران برای سودآوری کارخانه است. اما مدیریت اصلن به فکر افزایش دستمزدها و یا پاداش متناسب اینگونه کارهای ابتکاری و سخت نیست. با وجودی که گرانی کارگران را در فشار قرار داده است آیا حق کارگران دستمزدی متناسب با کارانجام شده نیست؟ اینگونه کارها که باید با سرعت و در زمانبندی کم صورت بگیرد موجب فرسودگی جسم کارگران و بیماری هایی که از عمرشان خواهد کاست، می شود. ما از سندیکای کارگران فلزکارمکانیک که مدافع ماست می خواهیم که برای این موضوع به ما راهکار بدهد.

عباسعلی نوروزی کارگر ذوب آهن

عباس جان، تنها با ایجاد سندیکای کارگری و اتحاد کارگری می توان این مشکلات را حل نمود.

Share on Google+Share on Facebook