مطالبات کارگری در مجتمع مس سرچشمه

بنا به گزارش دریافتی از گزارشگر پیام سندیکا در مجتمع مس سرچشمه، در شرایط نامساعد اقتصادیِ پیش رو، کماکان برخی پیمانکاران و شرکت های اقماری فعال در مجتمع مس سرچشمه در پرداخت معوقه ها و مطالبات پرسنلی کوتاهی می نمایند.

شرح این بد عهدی ها مطابق ذیل ارائه می گردد:

مشارکت سبافام

مشارکتِ منحل شده ی سبافام با وجود قریب به یکسال راه اندازی پروژه ی فلش و در حال فعالیت برای بهره بردار مجتمع مس، از اسفند ماه سال 96 که اقدام به تعدیلِ نیرو نموده بود تا کنون نسبت به تسویه حسابِ این نیروهای اخراج شده اقدامی ننموده است.

مضاف به مورد اخیر از مهرماه سال جاری حقوقِ پرسنلِ مشغول به کار خود را نیز پرداخت نکرده است.

مشاور کاوشگران

شرکت مشاور پروژه ی هوود و فلش، از مهر ماه سال جاری نسبت به پرداختِ حقوقِ پرسنلِ مشغول به کار خود اقدام نمی نماید.

شرکت حامی فن آوران

این شرکت از آبانماه 10 نفر از پرسنل خود را اخراج نموده و کارگاه را به حالت تعلیق در آورده است؛ ایشان از همان آبانماه تا کنون هیچ گونه دریافتی برای حقوق و مزایای معوقه ی خود نداشته اند.

شرکت سنا

پیمانکار اخیر نیز از آبانماه تاکنون نسبت به پرداخت حقوق پرسنل خود اقدامی ننموده است.

Share on Google+Share on Facebook