مهندس بهرامی در گفتگو با رادیو ذوب آهن چه گفت؟

با توجه به انعکاس مشکلات کارگران ذوب آهنی در نشریه پیام سندیکا، مهندس مهدی بهرامی در مصاحبه با رادیو ذوب آهن چنین وعده داد:

١- بسته حمایتی خانوار در بهمن ماه بر اساس تعداد خانوار به کارگران و کارکنان شرکت پرداخت خواهد شد.

٢- آسان کردن باز پرداخت سود ٢ درصدی برای کارگران و کارکنان سطح پایین میسر شد.

٣- دستور داده شد وام مسکن ٢٠ میلیون تومانی برای کارگران قرارداد موقت و افزایش وام ضروری ١٠ میلیونی به ٢٠ میلیون تومانی اجرایی شود.

4- توزیع پاداش براساس میزان تولید و سود عملیاتی شرکت همچنان ادامه یابد.

٥- بیمه ایران با کاهش ضریب خسارت و افزایش حق بیمه تکمیلی موجب نگرانی کارگران شده بود که در حال مذاکره برای رفع این مشکل هستیم.

تحریریه پیام سندیکا: متاسفانه مهندس بهرامی در مورد موضوعات اصلی مشکلات کارگران هیچ نگفت. از افزایش دستمزدها و استخدام کارگران جدید به جای کارگران بازنشسته که در طی ٥ سال اخیر صورت نگرفته است و کارگران فعلی باید کار کارگران بازنشسته را به دوش بکشند. همچنین از طبقه بندی مشاغل که باعث افزایش دریافتی کارگران خواهد شد و باعث بی نیازی به اونواع وام ها خواهد گردید، هیچ نگفت. از بازبینی در وضعیت شغلی کارگرانی که مدرک تحصیلی بالاتری اخذ کرده اند که باز می تواند در حقوق کارگران تاثیر داشته باشد سخنی به میان نیاورد.

آقای بهرامی از تعارف کم کن و بر مبلغ افزا

Share on Google+Share on Facebook