فراخوان كارگران و نيروی كار در ايران

logofelezkar300x300

كارگران و زحمتكشان ايران در اعتراض به مقررات زدايی از قانون كار مطالبه خود را علنی كنيد.
حذف عجولانه ی قانون كار از مناطق مختلف و كارگاه های بيشمار و مقررات زدايی از مناسبات كار با سرعت هر چه بيشتر عليه كارگران در جريان است. همه ی دولت های پس از جنگ، با پذيرش الگوی اقتصاد ضدكارگری و مناسبات آمريكا پسندانه يعنی تعديل ساختاری و خصوصی سازی كه تسليم در برابر جهانی سازی فقر بود، عملا در خدمت سرمايه های جهانی قرار گرفتند. با حذف مناطق ويژه تجاری- صنعتی در اقصا نقاط از شمول قانون كار بر گستره محروميت افزودند. به رغم حذف كارگاه های زير ده نفر از شمول قانون كار كه توسط مجلس اصلاح طلب انجام شد احساسات ضد كارگری خدمتگذاران به سرمايه ارضا نشد. سلفچگان در مركز ايران را بر اين مناطق ويژه افزودند تا غارت سرمايه از نيروی كار را به نهايت برسانند و گويا اين روند می رود تا صد در صد كارگران را از ابتدايی ترين حقوق قانونی محروم سازد. اينك كه تنها سه درصد از كارگران اين سرزمين از حداقل های مصوب مقاوله نامه های سازمان جهانی كار بهره مند هستند، اگر خدمتگذاران به سرمايه داری در مقابل خود مقاومتی نبينند همين اندك امكان را هم برای هميشه از زحمتكشان اين مرز و بوم خواهند گرفت.
اتحاديه نيروی كار پروژه ای ايران از همه ی كارگران و فعالان كارگری و زحمتكشان و همه ی نيروی كار كشور می خواهد در اعتراض به اين روند ضد انسانی كه دستاوردهای زحمتكشان را در دهه های پيش و بويژه دستاورد نيروی كار در انقلاب سال 57 مردم را نشانه گرفته با گردآوری امضا، به صاحبان قدرت اعلام نماييم.
اتحاديه نيروی كار پروژه ای ايران
سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ضمن حمایت و پیوستن به این فراخوان اعلام می دارد:   مقررات زدایی از محیط های کارگری ، تغییر قانون کار به نفع کارفرمایان در مجلس ، دستبرد به اندوخته های کارگران در تامین اجتماعی و حذف بیمه بخصوص بیمه کارگران ساختمانی و زمزمه تصویب دستمزدهایی 14 درصدی برای خالی کردن سفرهای کارگران را برنامه ای ضدکارگری می داند.
سندیکای کارگران فلزکارمکانیک 17/9/1393

سندیکای کارگران نقاش و تزیینات تهران و حومه حمایت و پیوستن خود را به این فراخوان اعلام می دارد.

23/9/1393
Share on Google+Share on Facebook