کارگران ذوب آهنی به پیام سندیکا می گویند

١- با توجه به بی کیفیت بودن غذای رستوران های ذوب آهن بخشی از کارگران خواستار دریافت نقدی هزینه غذای خود هستند.

٢- چرا امکان استخدام فرزندان کارگران ذوب آهنی در شرکت فراهم نیست؟

٣- با توجه به سختی کار و تعداد کم کارگران در قسمت های مختلف کارخانه که با بازنشسته شدن دوره ای تامین نشده است، کارگران نمی توانند تولید درخواستی شرکت را انجام دهند.

٤- در سال جاری حوادثی در کارخانه اتفاق افتاد که می طلبد با دوستان حادثه دیده گفتگو شود تا جهت تجربه اندوزی و آسیب شناسی باعث کاهش حوادث و تلفات انسانی در شرکت باشیم.

Share on Google+Share on Facebook