درود به دوستان عزیزم در نشریه کارگری پیام سندیکا

شرکتها و پیمانکاران این قدر حرفه ای شده اند که هیچگونه قرارداد کاری دست کارگر نمی دهند. من معتقدم، اگر قانونی باشد که شرکتها و پیمانکاران را موظف کند یک برگ از قرارداد را دست کارگر بدهند یعنی از روز و ساعت استخدام تا زمان تسویه حساب آن وقت چه من کارگر و چه دیگری برای اثبات حرفمان مدرک خواهیم داشت تا در زمانی که این پیمانکاران حق و حقوق ما را نمی دهند بشود به اداره کار و یا هر جای دیگری ارایه کرد و احقاق حق نمود.

اما همچین خبری نیست، پیمانکاران همه چیز را به نفع خودشان توی قرارداد مینویسند و هیچ مدرکی هم دست کارگر نمیدهند تا نتوانیم از حقوقمان دفاع کنیم و این اشتباهی است که متاسفانه همه ما بدون اینکه بدانیم انجام می دهیم.

کجای دنیا دیده اید که کارگر کمتر از دوهفته کار کند یا کمتر از ده روز آن وقت هیچگونه حقوق و بیمه و حقی نداشته باشد؟ این یک بند از قرارداد اکثر پیمانکارهاست و هیچ جا تایید نشده اما آنها این موضوع را انجام می دهند. در همه جای دنیا و حتا تهران اگر کارگر یک ساعت هم کار کند حقوق دارد. اما این شده روال کار پیمانکاران که به ما و امثال ما ظلم می کنند.

زنده باد سندیکا

جواد جوادی کارگر پروژه ای

Share on Google+Share on Facebook