اتحادیه جهانی اینداستریال در دفاع از حقوق کارگران

logo-industriall

ایران: ۱۱۰۰ کارگر جلوی مجلس دست به اعتراض زدند
۸ دسامبر ۲۰۱۴ [۱۷ آذر ۱۳۹۳]

بیش از هزار کارگر ساختمانی و پتروشیمی در ماه گذشته جلوی مجلس ایران دست به اعتراض زدند.
کارگران ساختمانی نسبت به برنامهٔ دولت برای لغو بیمه‌های اجتماعی ۴۰۰ هزار کارگر شاغل در این رشته، و نیز حذف کامل این بیمه برای کارگران جدید، خشمگین‌اند. اجرای این برنامه، سود بیشتری نصیب برج‌سازان و ساختمان‌سازان و مقاطعه‌‌کاران ساختمانی خواهد کرد.

در حدود صد تن از کارگران اخراجی از پتروشیمی ایلام نیز روز ۱۶ نوامبر [۲۵ آبان] به جمع کارگران ساختمانی معترض در جلوی مجلس پیوستند. شرکت پتروشیمی ایلام به‌رغم حکم ادارهٔ کار مبنی بر بازگرداندن کارگران به کارخانه، حاضر به بازگرداندن کارگران اخراجی نیست. کارگران اخراجی همچنین خواستار دریافت حقوق پرداخت‌نشدهٔ خود هستند.
سندیکاهای مستقل در ایران به مبارزهٔ خود برای احقاق حقوق کارگران ادامه می‌دهند، اگرچه در این کشور آنها را به رسمیت نمی‌شناسند.

نماینده اروپائی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران در این رابطه می‌گوید: «وضعیت اقتصادی فاجعه‌بار ایران و سیاست‌های حکومت ایران، چتر حمایت قانون کار را از روی سر کارگران، و به‌ویژه کارگران ساختمانی، برداشته است. میلیون‌های کارگر ایران به علّت حقوق عقب افتاده، اخراج از کار، و دیگر موارد نقض حقوق اساسی‌شان از کارفرماهای خود شاکی‌اند.»

کارگران خشمگین با علم به اینکه بر اثر اعتراض شخصاً در معرض تهدید جدّی قرار می‌گیرند، برای دادخواهی جلوی مجلس و وزارتخانه‌های دولتی جمع می‌شوند و دست به تظاهرات اعتراضی می‌زنند.

او افزود : «سندیکای کارگران فلزکار مکانیک و دیگر سندیکاهای مستقل تمام تلاش خود را به کار می‌برند تا راه‌هایی برای سازمان‌دهی هرچه بهتر این اعتراض‌ها و تمرکز بر خواست‌های کارگران بیابند.»

برپا کردن سندیکا و دستیابی به قدرت سندیکایی و بهبود شرایط کار در ایران پیکاری بس دشوار است، و به همین دلیل است که سندیکای کارگران فلزکارمکانیک خواهان حمایت سندیکای جهانی «اینداستری‌آل» است. به گفتهٔ این فعال کارگری: «تا رسیدن به جایی که سندیکاهای ایران به طور مؤثر بتوانند کارگران را نمایندگی کنند، راه درازی در پیش است.»

 

روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک

Share on Google+Share on Facebook