گزارش خبرنگار پیام سندیکا از پروژه های نفت و گاز

وضعیت رفاهی در پروژه های نفت و گاز به شدت افتضاح است. از دستمزدهای حقیرانه که با عوض شدن هر پیمانکار کمتر از قبل می شود تا وضعیت اسکان در این پروژه ها

١- اکثر خوابگاهها دارای ساس است و پیمانکاران و شرکت اصلی از سمپاشی این اتاق ها خوداری می کنند.

٢- کیفیت غذاها بسیار خراب است و کارگران مجبورن خودشان برای غذا هزینه کنند.

٣- در خوابگاهها هیترهای برقی اکثرن خراب و یا ایمنی کافی ندارند و امکان برق گرفتگی هست.

٤- در هر خوابگاه ٨ کارگر باید زندگی کنند، شیر حمام ها و دستشویی ها خراب و از هر دو حمام یکی قابل استفاده نیست و برای هر ٣٠ کارگر ٢ حمام و یک توالت در نظر گرفته شده است.

٥- فشار کاری و ساعات کاری در فضای آلوده پروژه ها بسیار زیاد بوده و در کارهای اورهال کارگران برای اینکه کار را به موقع انجام بدهند به شدت کار می کنند آن هم برای دستمزدی ناچیز.

٦- عقب افتادن حقوق ها به مدت ٥ ماه یک روال عادی است و با این وضعیت از مزایای کارگری که وزارت کار تعیین کرده خبری هم نیست از جمله بیمه ها رد نشده و سختی کار منظور نمی گردد.

٧- و از همه مهمتر برخورد زننده سرپرست ها و کادر اداری با کارگران است. حراست که در پروژه ها سگ پاسبان پیمانکاران و شرکت ها بوده و از آنان انتظاری بیش از این نیست. اداره کار های مناطق پروژه ای هم گوش به فرمان کارفرمایان هستند و اصلن به نفع کارگر نه تنها کار نکرده بلکه گوشی برای شنیدن تخلفات شرکت ها را ندارند.

Share on Google+Share on Facebook