کارگران تلاشگر ذوب آهنی

در اواخر بهمن ماه، مهندسین مکانیک و برق و پرسنل دفتر فنی و تعمیرگاه مرکزی و پرسنل واحد مکانیک مدیریت تولیدات کک و مواد شیمیایی اقدام به تعمیر و تهیه کروکی و نقشه دوراسیون درب بازکن شرقی باتری ٣ نمودند. با توجه به اینکه با نبود نقشه و قطعات، این نوسازی و تعمیرات به همت کارگران و مهندسین با موفقیت به پایان رسید.

جالب توجه این بود که نقشه فنی درب بازکن شرقی موجود نبود!!!! تا با نبود نقشه، شاید باز هم دلالان تهیه قطعات که در ذوب آهن کم هم نیستند اقدام به وارد کردن قطعات کنند.

کارگران و مهندسین این پروژه از مدیریت در خواست پاداشی در خور این همت و ابتکار را در فیش های حقوقی خود می خواهند. عدم دریافت پاداش به کارگران آیا به معنای همراهی با دلالان نیست؟

Share on Google+Share on Facebook