پیام همبستگی به کنفدراسیون اتحادیه های کارگری پیشرو ترکیه

به دبیر کل کنفدراسیون سندیکایی دیسک
به کمیته اجرایی کنفدراسیون سندیکایی دیسک

رفقای محترم کنفدراسیون اتحادیه های کارگری پیشرو ترکیه (دیسک)

مطلع شده ایم که رفیق آرزو سرکزوغلو، رئیس کنفدراسیون اتحادیه های کارگری پیشرو ترکیه، اخیرا به جرم اینکه در سخنان خود در یک پانل بحث که توسط حزب اپوزیسیون جمهوریخواه خلق (حزب سوسیال دموکرات ترکیه) در خرداد ماه سال 1395 به محاکمه کشیده شده و با حکم محکومیت سه ساله روبرو می باشد. رفیق آرزو در سخنرانی خود جنبه های مشخصی از سیاست های دولت فعلی ترکیه را مورد انتقاد قرار داده بود.

لحن و محتوای سخنرانی رفیق آرزو قاعدتاٌ نمی بایست هیچ کسی را به تعجب وادارد. بحران اقتصادی کنونی همه جانبه ترکیه موضوعی است که اکثریت مردم در داخل و خارج از کشور ازآن آگاهی دارند.
در سال های اخیر، دولت توسعه و عدالت اردوغان آشکارا سیاست های نئولیبرالی را دنبال کرده که موجب هرج و مرج در زندگی اقتصادی و اجتماعی کشور شده اند.

یک محصول جنبی سیاست های دولت، خود را در سرکوب فزاینده نیروهای مترقی و به ویژه اتحادیه های کارگری به نمایش گذاشته است؛ که در مسیر آن بسیاری از اعضای اتحادیه های کارگری بخشی از عمر خود را به جرم دفاع و پافشاری بر روی عدالت و مطالبات مشروع خود در زندان گذرانده و یا می گذراند. ما بر این باور هستیم که دلیل دادگاهی کردن و محکومیت رفیق آرزو سرکزوغلو به حبس در راستای چنین الگویی است. او جز دفاع از منافع کارگران جرمی مرتکب نشده است و به همین دلیل با اتهامی واهی محاکمه و محکوم به زندان شده است.

سندیکای کارگران فلزکار مکانیک ایران، ضمن اعلام مراتب همبستگی خود با رفیق آرزو سرکزوغلو و کنفدراسیون اتحادیه های کارگری پیشرو ترکیه و همچنین طبقه کارگر ترکیه ، امیدوار است که کارزار دفاع از رفیق آرزو توسط کنفدراسیون دیسک، و همچنین در سطح ملی و همچنین بین المللی – منجر به نتیجه موفقیت آمیز درخواست تجدید نظر در مورد حکم صادره برای او و تضمین آزادی ایشان بشود.

– پیروزی با طبقه کارگر جهانی است
– گسترده تر باد همبستگی کارگران ایران و ترکیه

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران
17 فروردین 1398
5 آوریل 2019

Share on Google+Share on Facebook