گزارش پیام سندیکا از گنده له سازی بافق یزد

از گنده له سازی بافق یزد خبر می رسد که هنوز قراردادی با ١٢٠ کارگر پروژه ای این واحد تولیدی بسته نشده است. قرارداد این کارگران ٣ ماهه بوده و در ضمن افزایش حقوق ها در این مجموعه از سال ١٣٩٦ اجرا نگردیده است. حقوق کارگران اسفنده ماه هنوز پرداخت نشده و عیدی و سنوات هم به این کارگران داده نگردیده است. مشکل مهم این کارگران این است که هرگونه شکایتی به اداره کار منطقه باعث اخراج کارگران خواهد شد.

Share on Google+Share on Facebook