پاسداشت خاطره کوشنده ای کارگری و کوهنوردی نام آور

قادر عظیمی کوشنده با سابقه کارگری و کوهنورد زبده ذوب آهنی در در نوروز سال گذشته در اثر یک تصادف جان باخت و دوستدارانش را داغدار کرد.

قادر عظیمی در طول زندگی خود همواره بهبودخواه وضعیت طبقه کارگر و کارگران ذوب آهنی بود و برای تحقق این موضوع تلاشی مستمر داشت.

او کوهنوردی را به عنوان یک حق کارگری در اواخر دهه ٤٠ در ذوب آهن بنا گذاشت و تا آخرین روز حیات از این حق کارگری دست برنداشت. منش و زندگی او نشانگر یک انسان والا و کارگری آرمان خواه بود.

تلاش او برای گرفتن حق بازنشستگان فولاداز مدیران بی لیاقت صندوق بازنشستگی فولاد از یادهای زودودنی نیست.

یادش گرامی و نامش زمزمه نیمه شب مستان باد.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

فروردین ١٣٩٨

Share on Google+Share on Facebook