حق طلبی را نمی توان متوقف کرد!

با خبر شدیم هاله صفرزاده، پروین محمدی، واله زمانی و علیرضا ثقفی دستگیر شده اند. آیا جمع شدن در پارک و گفتگو جرم است؟؟؟ آیا این دوستان جمع شده بودند تا نقشه اختلاسی را طراحی کنند و یا قرار بود با وام های گرفته شده به کشوری خارجی بروند؟؟

متاسفانه آنچه در این میان به عمد فراموش گشته است حقوق افراد است. همه حق دارند دور هم بنشینند و گفتگو کنند و حتا برنامه ای برای روزکارگر طراحی کنند.

ما خواهان آزادی فوری این دوستان بوده و و این دستگیری را محکوم می کنیم.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

٩ اردیبهشت ١٣٩٨

Share on Google+Share on Facebook