موج تعدیل نیروی کار و مطالبات کارگری در مجتمع مس سرچشمه

بنا به گزارشات دریافتی از گزارشگر پیام سندیکا در مجتمع مس سرچشمه، با شروع سال جدید و خاتمه یافتن برخی پروژه ها در مجتمع مس سرچشمه، موج تعدیل نیروی کار به راه افتاده و متاسفانه کارفرمای اصلی طرح و برنامه ای برای ساماندهی این نفرات در سایر پروژه ها ندارد.

پس از خاتمه یافتن راه اندازی پروژه ی فلش و تعدیل عده ی کثیری از نفرات شاغل در آن واحد که در سالِ پیش تر روی داده بود، راه اندازی واحدِ اسید جدید – توسط شرکت فناوران پارسیان- در پایان سال ٩٧ نیز منجر به تعدیل بیش از ٢٠٠ نفر نیروی کارگری و مهندسی گردید.

نفرات اخیر کماکان بلا تکلیف و بی کار رها شده اند و واحد های مرتبطِ کارفرمای اصلی هنوز برنامه ای برای به کار گیری این نفرات در دست ندارند.

قابل ذکر است که مطالبات کارگری در پروژه های جاری این مجتمع نیز دستخوش تعویق و تاخیر است:

بر اساس گزارشات دریافتی،

مشارکت سبا فام (پیمانکارِ ساخت و راه اندازی کوره ی فلش) حقوق پرسنل مشغول به کار خود را تا دیماه سال ٩٧ پرداخت نموده و پیمانکارانِ این شرکت نیز با دریافتِ کمتر از ٣٠ درصدِ مطالبات خود، سال جدید را آغاز نموده اند.

شرکت سنا نیز تنها اقدام به پرداختِ نیمی از حقوق بهمن ماه سال ٩٧ پرسنل خود نموده است.

گزارشگر پیام سندیکا- مجتمع مس سرچشمه

Share on Google+Share on Facebook