از بیمارستان امام خمینی کرج چه خبر؟

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا وضعیت مالی این بیمارستان هر روز وخیم تر می گردد و از سال گذشته اعتراضات کارکنان این بیمارستان شدت بیشتری یافته است. کارکنان درمانی این بیمارستان به ٣٠ درصد دوسال پیش رسیده است. پزشکان، پرستاران، کارگران خدماتی این بیمارستان به دلیل پرداخت نشدن حقوق شان دست از همکاری با این بیمارستان کشیده اند.

شنیده ها حاکی از آن است که بیمارستان امام خمینی کرج را می خواهند تبدیل پاساژ کرده و آن را بفروشند.
بیش از یکسال است که حقوق کارکنان را مرتب نداده اند و به تازه گی هم بیمار هم برای بستری قبول نمی کنند.

Share on Google+Share on Facebook