در ایران خودرو چه می گذرد؟

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا تولید از سال قبل تاکنون به یک سوم خود رسیده است. وضعیت تولید به دلیل نبود قطعات الکترونیکی، باتری، سپر، و دیگر لوازم به صورت ناقص در پارکینگ شرکت دپو می شوند. با یک باتری بیش از ١٠٠ اتومبیل تست می شوند خط تولید کامیونت دانگ فنگ از دوهفته پیش تعطیل گردید.

متاسفانه وضعیت دریافتی کارگران تعریفی ندارد. مبلغ آکورد تعلق گرفته به کارگران از ٥ سال قبل تاکنون افزایشی نداشته است. همچنین از سال ٨٧ تاکنون به جای کارگران بازنشسته هیچ کارگری استخدام نشده و تک و توکی استخدامی هم اگر انجام گرفته بیشتر روی روابط خاص بوده است.

کارگران که به مرز بازنشستگی از سال قبل تاکنون رسیده اند به دلیل عدم پرداخت ٣ درصد سختی کار این کارگران به تامین اجتماعی توسط کارخانه ایران خودرو تاکنون بازنشسته نشده اند و هچنان به سرکار می روند. تامین اجتماعی به شرکت خبر داده است که دیگر کارگران شرکت را با بیش از ٣٠ سال بازنشسته نخواهد کرد و بازنشستگانی که به دلیل عدم پرداخت سختی کار مجبورند همچنان به سرکار بروند در سوابق شان بیمه ای اشان منعکس نخواهد شد.

Share on Google+Share on Facebook