غذا یا زهرمار !!!!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا موضوع پخت و توزیع غذا مشکل عمده کارگران ذوب آهنی شده است.

١-غذاهای ارایه شده نه تنها با کیفیت تر نشده اند بلکه هر روز از کیفیت آن کاسته شده و پیمانکاران مربوطه برای سودآوری هرچه بیشتر از کیفیت آن می کاهند.

٢- توزیع غذا بسیار دیر و سرد به دست کارگران می رسد که باعث بیماری های متعدد گوارشی گشته است به ویژه در شیفت ها این موضوع بیشتر خودنمایی می کند. که البته در بازنشستگی خود را بصورت سرطان معده نشان خواهد داد.

٣- خوردن غذا با عجله و بی کیفیت از مواردی است که کارگران آن را « زهر مار » می نامند.

با اینکه از چند ماه قبل مدیریت با افتخار اعلام کرد که یکی از سر آشپزهای معروف تهرانی که در تلویزیون برنامه دارد مسوولیت با کیفیت تر کردن غذای کارگران و کارکنان ذوب آهن را بر عهده گرفته است اما آنچه کارگران هر روزه در بشقاب شان مشاهده می کنند غذای بی کیفیتی است که می خورند.

Share on Google+Share on Facebook