پاداش حق ماست!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا در اردیبهشت ماه کارگران ذوب آهنی رکورد تولید چدن را افزایش دادند و با ساخت پاتیل ریخته گری سرباره و قطعات فوق سنگین، ذوب آهن را در این موارد به خود کفایی رساندند. همچنین کارگران توانمندبا ساخت PCI و ارسال پودر ذغال به کوره بلند و کاهش هزینه های توقف کوره بلند و بالا بردن ایمنی و سوراخ کاری خطوط سیالات پر خطر بدون توقف تولید خواستار پاداش مناسب شدند. پرداخت پاداش تولید کارگران کوره بلند و بخش های دیگر از مدت ها پیش مطرح بود ولی اهمیتی داده نمی شد.

در بازدیدی که مدیریت از این واحدها جهت تقدیر و تشکر داشت نمایندگان کارگران اعلام کردند :« این ما هستیم که سود آوری را به ذوب آهن آورده ایم و باید از این سود و کاهش هزینه های ذوب آهن حق مناسب و متعارف خود را دریافت کنیم. پاداش حق ماست »

مدیریت که با اعتراض های بیش از حد کارگران روبرو شده بود قول داد هرچه سریعتر پاداش های مناسبی به کارگران سخت کوش پرداخت کند.

از نظر سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران، پاداش بخش کوچکی از دستمزد کارگران است.