علی امید، الگوی کوشندگان کارگری ایران

aliomidدرتاریخ 3/10/1352 طبقه ایران یکی ازفرزندان فداکارخود راازدست داد. علی امید از اولین اعضای اتحادیه مخفی کارگران نفت جنوب درسال 1304 بود.با تلاش های بی وقفه او و همکارانش،و با آگاهی بخشی به زحمتکشان صنعت نفت،اتحادیه مخفی کارگران نفت جنوب درمیان کارگران گسترش یافت. درنیمه شب آبان 1306 درگردهمایی کارگران نفت که با حضور 200  نماینده کارگران تشکیل شد،اتحادیه تصمیم گرفت: «سازمان خودرا گسترش دهد،کلوبهای کارگری وتعاونی تشکیل داده،علیه جریمه هاوکتک زدن هاودشنام دادن هاوعلیه سیاست تبعیض درشرکت انگلیسی نفت درمیان ملیت ها اقدام کنند.» درمرامنامه اتحادیه کارگران نفت :«وادارنمودن شرکت به پرداخت بیمه بیکار،پیری،حوادث وغیره،برسمیت شناختن حق اعتصاب واجتماعات کارگران- مقابله باتنبیه بدنی کارگران- تلاش برای تاسیس باشگاههای ورزشی» دیده می شود.

Share on Google+Share on Facebook