ورزش حق کارگران است!

مسابقه دوستانه فوتسال بین تیم فوتسال سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ساوه با تیم فوتسال کارگران کارخانه چلیک صنعت کاوه برگزار شد که نتیجه بازی ۸ بر۴ به نفع تیم کارگران چلیک صنعت کاوه خاتمه یافت .این بازی در سالن ورزشی کارخانه شن سای ساوه برگزار گردید .

Share on Google+Share on Facebook