دست های فاسد باید کوتاه شوند!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا با اینکه کارگران ذوب آهنی بارها به مدیریت تذکر داده بودند که موضوع انبارهای ضایعات باید بررسی دقیق شود اما متاسفانه مدیریت و به ویژه دست های فاسد در ذوب آهن مانع از انجام این موضوع شده اند.

در ماه گذشته با بررسی که کارگران از انبار کارخانه کردند متوجه شدند که فن های مکنده الگوماشین که در انبار کارخانه بصورت مستعمل نگاهداری می شوند قابل بازسازی و احیاست و کارگران با گذاشتن ١٠٠ ساعت وقت فنی این فن های مکنده الگوماشین را احیا و نصب کردند که باعث صرقه جویی گردید.

کارگران سندیکایی مستقر در ذوب آهن ضمن هشدار به مدیریت جهت کوتاه کردن دست فاسدین، از مدیریت می خواهد از کارگران جمعی را مامور بررسی انبارهای ضایعات و انبار اصلی کارخانه کند تا اینگونه موارد را گزارش و از خریدهای بی مورد جلوگیری کنند. در ضمن پاداش این کارگران فراموش نشود.

Share on Google+Share on Facebook