فصل نامه امید، نشریه بازنشستگان فلزکارمکانیک در ایران بصورت چاپی منتشر شد

فصلنامه امید شماره ٢ نشریه بازنشستگان فلزکارمکانیک در ایران بصورت چاپی منتشر شد. در این شماره می خوانیم:

– وزیر رفاه و معاونش علیه مزدبگیران

– عدم وصول صدها هزار میلیاردی از دولت

– اهداف مشترک باز نشستگان تامین اجتماعی لشگری و کشوری

– بازنشستگی در استرالیا

– چرا با خصوصی سازی مخالفم

– نانمان را خودمان بپزیم

– حقوق ماهیانه باز نشستگی چگونه محاسبه می شود

برای خواندن نسخه پی دی اف اینجا را کلیک کنید

Share on Google+Share on Facebook