معوقات کارگران ذوب آهنی را بپردازید!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا با توجه به تورم ٥٠ درصدی و گرانی بیش از حد کالاها متاسفانه مدیران شرکت ذوب آهن از پرداختن به موضوع پرداختی های عقب افتاده کارگران طفره می روند و این باعث شده که کارگران دریافتی هایشان نسبت به کارکردشان کاهش داشته باشد هر چند که سخت تلاش می کنند. لذا آنان خواهان پرداخت هرچه سریعتر موارد زیر هستند:

١- پرداخت پاداش مناسب برای کارهایی که موجب کاهش در هزینه ها می گردد.

٢- تسریع در تصویب مشاغل سخت وزیان آور مدیریت های باقی مانده در سطح شرکت

٣- محاسبه و پرداخت ضریب شایستگی پرسنل در سال ٩٧ و تسریع در پرداخت معوقات سال ٩٧

٤- پرداخت کمک هزینه تحقیقات و پروژه های مرتبط با شرکت

٥- پرداخت خارج از مرکز کارکنان

Share on Google+Share on Facebook