مطالبات کارگران در مجتمع مس سرچشمه

بنا به گزارش دریافتی از گزارشگر پیام سندیکا در مجتمع مس سرچشمه، برخی موارد تاخیر در پرداخت مطالبات پرسنلی در این مجتمع وجود دارد که حسبِ شرایط نابه سامانِ اقتصادی و معیشتی، لزوم پیگیری مسولین را می طلبد:

شرکت اندیشه کویر: پیمانکار دست دوم پروژه ی توسعه ی تغلیظ، از فروردین ماه سال جاری از پرداخت مطالبات کارگری سر باز زده و هم اکنون نیز در شرایط توقف فعالیت قرار دارد.

شرکت سبافام: پیمانکار ساخت و راه اندازی کوره ی فلش، تا تیرماه حقوق پرسنل را به صورت علی الحساب پرداخت نموده و پرسنل تسویه حساب شده ی این شرکت، هنوز مطالبات نهایی مربوط به سال ٩٧ خود را دریافت ننموده اند.

شرکت جهان پارس: شرایط پرسنلِ معترض – درج شده در گزارش شماره ی ماقبل نشریه ی پیام سندیکا- به انتقال قرارداد به پیمانکار دست دوم و تغییر شرایط پرسنلی، کماکان هیچ تغییری نکرده است و صرفا برخورد امنیتی، شرایط موجود را حفظ کرده است و کارگاه موقتا به حالت عادی بازگشته است.

شرکت دژپل: پیمانکار فعال در معدن، طی کم توجهی به مطالبات پرسنلی، نسبت به پرداخت حقوق سرپرست کارگاه شرکت از اردیبهشت ماه سال ٩٧ اقدام ننموده و مساله در حراست مجتمع مس سرچشمه در حال پیگیری ست.

گزارشگر پیام سندیکا- مجتمع مس سرچشمه

Share on Google+Share on Facebook