چرا طلب کارگران ذوب آهنی داده نمی شود؟

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، وضعیت مالی و کاری کارگران ذوب آهن هر روز بدتر می شود و مدیریت براین مشکلات چشم بسته است. کارگران می گویند و می خواهند:

١- ارایه تدابیری جهت صدور اقساط کارگران قرارداد مستقیم

٢- برنامه ریزی در جهت سیستم جبران خدمت کارکنان با توجه به سختی کار

٣- چرایی کاهش تخصیص سهمیه وام مسکن در ماههای تیر و مرداد برای بخش مدیریت کک و مواد شیمیایی

٤- طفره رفتن از پرداخت خارج از مرکز کارکنان

٥- عدم صدور احکام کارگران و کارکنان قرارداد معین به قرارداد دایم

٦- عدم ایجاد انگیزه کاری و امنیت شغلی برای کارهای سخت

٧- آلزایمر گرفتن مدیریت در مورد پاداش کارگران کوشا

Share on Google+Share on Facebook