اتحاد رمز پیروزی است!

به دعوت بازنشستگان کشوری جهت حصول به درمان رایگان، همسازی حقوق ها برای گذران یک زندگی انسانی، نظارت بر صندوق های بازنشستگی توسط صاحبان آنها، شفاف سازی عملکرد مالی صندوق ها، ما بازنشستگان بافنده سوزنی و بازنشستگان فلزکارمکانیک با خواهران و برادران خود روز 19 آبان ساعت 10 در مقابل مجلس ، خیابان مجاهدین اسلام همراه خواهیم شد.

باشد تا اتحاد و پیوستگی مان اعتراضات بر حق مان را به سامان رساند.

بازنشستگان بافنده سوزنی

بازنشستگان فلزکارمکانیک

8 آبان 1398

ارتباط با ادمین: @baz_felez

Share on Google+Share on Facebook