کشتار بی وقفه کارگران ادامه دارد!

انفجار در مجتمع ذوب‌آهن هرسین و در کارگاه جمع آوری ضایعات مجتمع ذوب آهن با توجه به وجود مواد سوختنی رخ داده است. براثر این حادثه یک کارگر جان خود را از دست داد و ۲ نفر هم زخمی شدند.

سالهاست مدیران کارخانه ها از کیفیت بخش ایمنی کاسته و به قول خودشان صرفه جویی در منابع کرده اند. وزارت کار نیزبخش بازرسی خود را کماکان غیرفعال نگه داشته است.

در این میان آنچه به صرفه!!! است جان کارگران است که به تاراج روزگار و سومدیریت ها می رود.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران ضمن همدردی با خانواده های این کارگران، مقصران این کشتار را نتیجه سیاست های غلط دولت و وزارت کار می داند.

Share on Google+Share on Facebook